Kvalitets- och Miljöpolicy Jord Proffset AB

 

Jord Proffset AB bedriver tillverkning och försäljning av olika typ av jordmassor. Vi ska erbjuda kunden miljö- och kvalitetsmässigt bra alternativ som baseras på kundens krav på funktion, kvalitet och pris. Kunder skall känna förtroende för oss.

Nöjda kunder får vi genom att uppfylla de krav och de outtalade förväntningar som ställs på oss.Vi vill betona det viktiga med att ha motiverade medarbetare och en positiv attityd till kvalitet och service då alla i organisationen har lika stort ansvar för produktens samt tjänstens kvalitet.

Vår största miljöpåverkan är utsläpp orsakade av våra maskiner. Vår positiva miljöpåverkan är att vi ständigt strävar efter optimering av maskinutnyttjande. Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden och miljön i centrum.

  • Vi ska i alla delar av vår verksamhet, där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljö samt kvalitet och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljö- och kvalitetsarbete.
  • Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor.
  • Vi ska genom en ständig dialog ställa miljö- och kvalitetskrav på våra affärspartners och på oss själva.
  • Vi ska hela tiden öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda.
  • Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som vi berörs av som en miniminivå.

Denna miljö- och kvalitetspolicy gäller för:
Jord Proffset AB

Micael Carlsson
Platschef, Luleå